10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials
Inici > Publicacions > Totes les publicacions per anys

Totes les publicacions per anys

2016


HIERRO, MARÍA JOSÉ (2016). "Guia breu per a la creació de matrius de parentiu de pares i fills
amb dades del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya”. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2016). "Crisi, descens social i xarxes de confiança
Anàlisi longitudinal del PaD (2008-2012)". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2016). Nota de premsa: "El 30 % dels catalans han patit descens social durant la crisi entre 2008 i 2012. Anàlisi longitudinal del PaD (2008-2012)". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2016). Presentació: "Crisi, descens social i xarxes de confiança
Anàlisi longitudinal del PaD (2008- 2012)". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

2015

HIERRO, MARÍA JOSÉ (2015). "Crafting identities in a multinational context: evidence from Catalonia” a Nations and Nationalism, vol. 21, núm. 3, pàg. 461-482
Més informació

MIRET, P., VONO DE VILHENA, D. (2015). "Impacte de la formació d’adults en les trajectòries laborals". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MIRET, P., VONO DE VILHENA, D. (2015). Resum executiu: "Impacte de la formació d’adults en les trajectòries laborals". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

VONO DE VILHENA, D., KOSYAKOVA, Y., KILPI-JAKONEN, E., and MCMULLIN, P. (2015). "Does adult education contribute to securing non-precarious employment? A cross-national comparison" a Work, Employment and Society. Publicat en línia abans d'impressió el 17 d'abril de 2015, doi: 10.1177/0950017014561335
Més informació

2014

BENACH, J., BELVIS, F.X. (coord) (2014). "Educació i estabilitat laboral a Catalunya
Mobilitat entre ocupació estable, inestable i no ocupació, 2002-2012". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

BELVIS, F.X., BENACH, J (coord) (2014). Resum executiu: "Serveix l’educació per moure’s entre atur, inestabilitat i estabilitat a la feina? Una anàlisi del període 2002-2012". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

BELVIS, F.X., BENACH, J (coord) (2014). Presentació: "Educació i estabilitat laboral a Catalunya. Mobilitat entre ocupació estable, inestable i no ocupació 2002-2012". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

BLOSSFELD, H.P., KILPI-JAKONEN, E., VONO DE VILHENA, D. i BUCHHOLZ, S. (eds) (2014). Adult Learning in Modern Societies. An International Comparison from a Life-Course Perspective. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.
Més informació

CAIRO, H., FINKEL. L. (2014). "La metodología de una encuesta longitudinal: el caso del Panel de Desigualdades Sociales en Catalunya" a Crisis y cambio: Propuestas desde la Sociología. Volumen I. XI Congreso Español de Sociología. Universidad Complutense de Madrid: Madrid.
Més informació

2013

ARROYO, L., SIMÓ, M. (eds.) (2013). "La metodologia d'una enquesta longitudinal: el cas del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya" a VIè Congrés Català/Internacional de Sociologia. Publicacions completes. Associació Catalana de Sociologia-Institut d'Estudis Catalans: Perpinyà.
Més informació

BELVIS, F.X., BENACH, J (coord) (2013). "Guia introductòria a l'anàlisi longitudinal de dades de panel. Exemples pràctics a partir del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya-PaD". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2013). Press kit: "Economic Crisis, Social Trajectories and Education. PaD longitudinal analysis (2003-2009)". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2013). "Education and Social Mobility in Catalonia". Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Executive Summary.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2013). Crisi, desigualtats i benestar vulnerable. Anàlisi longitudinal del PaD (2003-2009). Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 41.
Més informació

2012

KILPI-JAKONEN, E., VONO DE VILHENA, D., KOSYAKOVA, Y., STENBERG, A. i BLOSSFELD, H. (2012) “The Impact of Formal Adult Education on the Likelihood of Being Employed: a Comparative Overview”. STSS Studies of Transition States and Societies, volum 4, núm. 1, p. 48-68. Tallinn: Tallinn University Institute of Political Science and Governance i Tallinn University Institute of International and Social Studies.
Més informació

LÓPEZ-ANDREU, M. (2012). "Trajectòries laborals i individualització de recursos: els efectes socials de la transformació de la relació salarial". Tesi Doctoral B-26884-2012. Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona. Cerdanyola del Vallès.
Més informació

LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2012) Nous comportaments residencials a les llars catalanes. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 36.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2012). Crisi, trajectòries socials i educació. Anàlisi longitudinal del PaD (2003-2009). Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 79.
Més informació

RICO, G. i JENNINGS, M. KENT (2012). “ The Intergenerational Transmission of Contending Place Identities”. International Society of Political Psychology, vol. 33, Núm. 5. Oxford, USA and Victoria, Australia: Wiley Periodicals, Inc.
Més informació

VERD PERICÀS, J. M. i LÓPEZ-ANDREU, M. (2012). “La inestabilidad del empleo en las trayectorias laborales. Un análisis cuantitativo”. REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 138. Madrid: CIS.
Més informació

2011

HIERRO HERNÁNDEZ, M. J. (2011). “Parents and School: Agents of ‘National’ Socialization?”.Working papers, núm. 2011/266. Madrid: Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.

LÓPEZ-ANDREU, M. i VERD PERICÀS, J. M. (2011). “Unemployment, intervention and capabilities. A comparative study of Germany and Spain”. Transfer: European Review of Labour and Research, núm. 18, p. 31-44. European Trade Union Institute i SAGE publications.
Més informació

LÓPEZ-ANDREU, M. i VERD PERICÀS, J. M. (2011). “Les effets de la formation diffèrent selon les parcours sur le marché du travail: l'exemple catalan”.Revue Française de Sciencies Sociales. Formation-emploi, núm. 113, p. 63-79. Céreq.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2011). Educació i mobilitat social a Catalunya. Actualització amb dades PaD 2009. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 71.
Més informació

VERD, J. M.L i LÓPEZ-ANDREU, M. (2011).“The Rewards of a Qualitative Approach to Life-Course Research. The Example of the Effects of Social Protection Policies on Career Paths”FQS: FORUM, QUALITATIVE SOCIAL RESEARCH, volum 12, núm. 3.
Més informació

VERD PERICÀS, J. M. i LÓPEZ-ANDREU, M. (2011). “Usos y efectos de la protección al desempleo en España. Resultados en base a la perspectiva de las capacidades”. Cuadernos del Mercado de Trabajo, núm. 7, p. 14-21. Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Més informació


2010

BALLESTER, R. (2010). “Implantació d’una renda familiar garantida a Catalunya i els seus efectes sobre els nivells de privació dels sectors més desafavorits”. Inèdit. Fundació Jaume Bofill.

CAPRILE, M. i POTRONY, J. (2010). Mercat de treball i polítiques actives d’ocupació. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 30.
Més informació

FABÀ, A. (2010). Les llengües i la cultura política dels catalans. Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 33.
Més informació

HIERRO HERNÁNDEZ, M. J. (2010). Canvis en la identificació nacional dels catalans. Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 32.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2010). Educació i mobilitat social a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 71.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2010). Educació i ascens social a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 29.
Més informació

2009

MÉNDEZ LAGO, M. (2009).L’opinió dels catalans sobre la immigració. Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 25.
Més informació

QUERALT JIMÉNEZ, D. (2009). El salari de reserva de les dones desocupades de Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 17.
Més informació

2008

AYLLÓN, S. i RAMOS, X (2008). “Dinàmica de la pobresa. Qui entra, qui surt i que es queda a la pobresa?”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001- 2005, volum I (p. 17-112). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

BOSCH, J. (2008). “L’habitatge a Catalunya”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005, volum II (p. 11-42). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

CAPRILE, M. i POTRONY, J. (2008). “Desigualtats en el treball”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005, volum I (p. 113-340). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

COLECTIVO IOÉ (2008). “Trabajo sumergido, precariedad e inmigración en Catalunya. Una primera aproximación” Madrid: Colectivo Ioé.
Més informació

COSTA, J.; GIL, J. i MASCARILLA, O. (2008). “Vellesa i dependència a Catalunya: el paper de l’habitatge i el seu finançament”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005, volum II (p. 285-342). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

MIRET, P. (2008). “Convivència en parella i formació d’unions a Catalunya: homogàmia i endogàmia conjugal”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001- 2005, volum II (p. 71-132). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

MORENO, S. (2008). “Els usos del temps a Catalunya”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001- 2005, volum I (p. 403-463). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

PÉREZ, J., MIRET, P. i AJENJO, M. (2008). “La gent gran a Catalunya”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005, volum II (p. 181-284). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

SÀNCHEZ, C. (2008). “Les desigualtats socials i la salut”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001- 2005, volum II (p. 43-70). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

SÀNCHEZ, C. i VALL·LLOSERA, L. (2008). “Gènere i conciliació de la vida personal, familiar i laboral”. A Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001- 2005, volum I (p. 341-402). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

SERRACANT, P.; FÀBREGUES, S. i PUJOL, M. (2008). “Joventut i individualització. Una comparativa intergeneracional de les desigualtats per gènere i origen social”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005, volum II (p. 181-284). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

VV.AA. (2008). “El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD). Apunts metodològics de l’enquesta”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001- 2005, opuscle. Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

2007

MIRET, P. (2007). “Comportament respecte a l'habitatge de la immigració estrangera a la ciutat de Barcelona, a partir del panel de desigualtats”. A: A. COSTAS (dir.). Llibre Blanc de l'Habitatge a Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
Més informació

MIRET, P. (2007). “Behaviour regarding foreign immigration housing in the city of Barcelona, from the panel of inequalities”. A: A. COSTAS (dir.). Llibre Blanc de l'Habitatge a Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
Més informació

2006

GUTIÉRREZ-DOMÈNECH, M. (2006). "L'ocupació a partir dels 55 anys". Documents d'economia, núm. 2. Barcelona: La Caixa.

GUTIÉRREZ-DOMÈNECH, M. (2006). "The Employment of Older Workers". Documents d'economia, núm. 2. Barcelona: La Caixa.

2005

ALMEDA, E. I MONTURIOL, J. (2005). “Famílies i llars a Catalunya”. Inèdit. Fundació Jaume Bofill.

BONAL, X., RAMBLA, X. i AJENJO, M (2005)."Dues cruïlles del sistema escolar: L'accés a l'escola pública i a l'ensenyament secundari postobligatori". A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum I (p. 215-254). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

FABÀ, A. (2005). “Les llengües a Catalunya”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum II (p. 321-406). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

MERCADER, M i AYLLÓN, S. i RAMOS, X. (2005). “La pobresa a Catalunya: pobresa monetària i privació a Catalunya a principis del segle XXI”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum II (p. 9-158). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

MIRET, P. (2005). “Una visió de la joventut a Catalunya”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum II (p. 183-246). Barcelona: editerrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

MORENO, S. (2005). “La gestió del temps quotidià: dificultats d’encaix, escassetat i desigualtats”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum I (p. 357-430). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

PINEDA RÜEGG, L. (2005). “El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD)”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum I (p. 19-50). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

RECIO, A. i RECIO, C. (2005). “Les desigualtats en el mercat de treball”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum I (p. 255-328). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

SÀNCHEZ, C. (2005). “Les desigualtats socials i la salut a Catalunya”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum II (p. 159-182). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

SÀNCHEZ, C. i LLÀCER, H. (2005). “El repartiment del treball domèstic i familiar ”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum I (p. 329-356). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

SÀNCHEZ, C. i QUINTANA, N. (2005). “Les classes socials a Catalunya: desigualtats en les condicions de vida dels grups socials”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum I (p. 51-214). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

SÀNCHEZ, C. i QUINTANA, N. I LLÀCER, H. (2005). “Els fills: present i futur”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum II (p. 183-246). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

TRILLA, C. i LÓPEZ, J (2005). “Els habitatges de la població catalana”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum II (p. 287-320). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

2004

BONAL, X., RAMBLA, X. i AJENJO, M (2004). Les desigualtats territorials en l’ensenyament a Catalunya. Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques 43.
Més informació