10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials
Inici > Publicacions > Totes les publicacions per temàtiques

Totes les publicacions per temàtiques

En la relació que us presentem podeu localitzar els estudis que s’han publicat en diferents temàtiques: metodologia general del PaD; educació; treball productiu, reproductiu i conciliació; usos del temps; habitatge; posició econòmica; salut; situació personal i familiar; posició i relacions socials; valors i actituds.


METODOLÒGICS

HIERRO, MARÍA JOSÉ (2016). "Guia breu per a la creació de matrius de parentiu de pares i fills
amb dades del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya”. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

CAIRO, H., FINKEL. L. (2014). "La metodología de una encuesta longitudinal: el caso del Panel de Desigualdades Sociales en Catalunya" a Crisis y cambio: Propuestas desde la Sociología. Volumen I. XI Congreso Español de Sociología. Universidad Complutense de Madrid: Madrid.
Més informació

ARROYO, L., SIMÓ, M. (eds.) (2013). "La metodologia d'una enquesta longitudinal: el cas del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya" a VIè Congrés Català/Internacional de Sociologia. Publicacions completes. Associació Catalana de Sociologia-Institut d'Estudis Catalans: Perpinyà.
Més informació

BELVIS, F.X., BENACH, J (coord) (2013). "Guia introductòria a l'anàlisi longitudinal de dades de panel. Exemples pràctics a partir del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya-PaD". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

VV.AA. (2008). “El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD). Apunts metodològics de l’enquesta”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001- 2005, opuscle. Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

PINEDA RÜEGG, L. (2005). “El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD)”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum I (p. 19-50). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

.................................

EDUCACIÓ

VONO DE VILHENA, D., KILPI-JAKONEN, E. (2016). "Adult education can substantially improve careers" a LSE Business Review, blog de la London School of Economics and Political Science. Més informació

MIRET, P., VONO DE VILHENA, D. (2015). "Impacte de la formació d’adults en les trajectòries laborals". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MIRET, P., VONO DE VILHENA, D. (2015). Resum executiu: "Impacte de la formació d’adults en les trajectòries laborals". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

VONO DE VILHENA, D., KOSYAKOVA, Y., KILPI-JAKONEN, E., and MCMULLIN, P. (2015). "Does adult education contribute to securing non-precarious employment? A cross-national comparison" a Work, Employment and Society. Publicat en línia abans d'impressió el 17 d'abril de 2015, doi: 10.1177/0950017014561335
Més informació

BENACH, J., BELVIS, F.X. (coord) (2014). "Educació i estabilitat laboral a Catalunya
Mobilitat entre ocupació estable, inestable i no ocupació, 2002-2012". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

BELVIS, F.X., BENACH, J (coord) (2014). Resum executiu: "Serveix l’educació per moure’s entre atur, inestabilitat i estabilitat a la feina? Una anàlisi del període 2002-2012". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

BELVIS, F.X., BENACH, J (coord) (2014). Presentació: "Educació i estabilitat laboral a Catalunya. Mobilitat entre ocupació estable, inestable i no ocupació 2002-2012". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

BLOSSFELD, H.P., KILPI-JAKONEN, E., VONO DE VILHENA, D. i BUCHHOLZ, S. (eds) (2014). Adult Learning in Modern Societies. An International Comparison from a Life-Course Perspective. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2013). Press kit: "Economic Crisis, Social Trajectories and Education. PaD longitudinal analysis (2003-2009)". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2013). "Education and Social Mobility in Catalonia". Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Executive Summary.
Més informació

KILPI-JAKONEN, E., VONO DE VILHENA, D., KOSYAKOVA, Y., STENBERG, A. i BLOSSFELD, H. (2012) “The Impact of Formal Adult Education on the Likelihood of Being Employed: a Comparative Overview”. STSS Studies of Transition States and Societies, volum 4, núm. 1, p. 48-68. Tallinn: Tallinn University Institute of Political Science and Governance i Tallinn University Institute of International and Social Studies.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2013). Crisi, desigualtats i benestar vulnerable. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 41.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2012). Crisi, trajectòries socials i educació. Anàlisi longitudinal del PaD (2003-2009). Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 79.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2011). Educació i mobilitat social a Catalunya. Actualització amb dades PaD 2009. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 71.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2010). Educació i mobilitat social a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 71.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2010). Educació i ascens social a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 29.
Més informació

BONAL, X., RAMBLA, X. i AJENJO, M (2005)."Dues cruïlles del sistema escolar: L'accés a l'escola pública i a l'ensenyament secundari postobligatori". A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum I (p. 215-254). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

BONAL, X., RAMBLA, X. i AJENJO, M (2004). Les desigualtats territorials en l’ensenyament a Catalunya. Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques 43.
Més informació

.................................

TREBALL PRODUCTIU, REPRODUCTIU I CONCILIACIÓ

VONO DE VILHENA, D., KILPI-JAKONEN, E. (2016). "Adult education can substantially improve careers" a LSE Business Review, blog de la London School of Economics and Political Science. Més informació

VONO DE VILHENA, D., KOSYAKOVA, Y., KILPI-JAKONEN, E., and MCMULLIN, P. (2015). "Does adult education contribute to securing non-precarious employment? A cross-national comparison" a Work, Employment and Society. Publicat en línia abans d'impressió el 17 d'abril de 2015, doi: 10.1177/0950017014561335
Més informació

LÓPEZ-ANDREU, M. (2012). "Trajectòries laborals i individualització de recursos: els efectes socials de la transformació de la relació salarial". Tesi Doctoral B-26884-2012. Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona. Cerdanyola del Vallès.
Més informació

VERD PERICÀS, J. M. i LÓPEZ-ANDREU, M. (2012). “La inestabilidad del empleo en las trayectorias laborales. Un análisis cuantitativo”. REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 138. Madrid: CIS.
Més informació

LÓPEZ-ANDREU, M. i VERD PERICÀS, J. M. (2011). “Unemployment, intervention and capabilities. A comparative study of Germany and Spain”. Transfer: European Review of Labour and Research, núm. 18, p. 31-44. European Trade Union Institute i SAGE publications.
Més informació

LÓPEZ-ANDREU, M. i VERD PERICÀS, J. M. (2011). “Les effets de la formation diffèrent selon les parcours sur le marché du travail: l'exemple catalan”.Revue Française de Sciencies Sociales. Formation-emploi, núm. 113, p. 63-79. Céreq.
Més informació

VERD, J. M.L i LÓPEZ-ANDREU, M. (2011).“The Rewards of a Qualitative Approach to Life-Course Research. The Example of the Effects of Social Protection Policies on Career Paths”FQS: FORUM, QUALITATIVE SOCIAL RESEARCH, volum 12, núm. 3.
Més informació

VERD PERICÀS, J. M. i LÓPEZ-ANDREU, M. (2011). “Usos y efectos de la protección al desempleo en España. Resultados en base a la perspectiva de las capacidades”. Cuadernos del Mercado de Trabajo, núm. 7, p. 14-21. Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Més informació

CAPRILE, M. i POTRONY, J. (2010). Mercat de treball i polítiques actives d’ocupació. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 30.
Més informació

QUERALT JIMÉNEZ, D. (2009). El salari de reserva de les dones desocupades de Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 17.
Més informació

CAPRILE, M. i POTRONY, J. (2008). “Desigualtats en el treball”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005, volum I (p. 113-340). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

COLECTIVO IOÉ (2008). “Trabajo sumergido, precariedad e inmigración en Catalunya. Una primera aproximación” Madrid: Colectivo Ioé.
Més informació

SÀNCHEZ, C. i VALL·LLOSERA, L. (2008). “Gènere i conciliació de la vida personal, familiar i laboral”. A Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001- 2005, volum I (p. 341-402). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

GUTIÉRREZ-DOMÈNECH, M. (2006). "The Employment of Older Workers". Documents d'economia, núm. 2. Barcelona: La Caixa.

GUTIÉRREZ-DOMÈNECH, M. (2006). "L'ocupació a partir dels 55 anys". Documents d'economia, núm. 2. Barcelona: La Caixa.

RECIO, A. i RECIO, C. (2005). “Les desigualtats en el mercat de treball”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum I (p. 255-328). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

SÀNCHEZ, C. i LLÀCER, H. (2005). “El repartiment del treball domèstic i familiar ”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum I (p. 329-356). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

.................................

USOS DEL TEMPS

MORENO, S. (2008). “Els usos del temps a Catalunya”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001- 2005, volum I (p. 403-463). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

MORENO, S. (2005). “La gestió del temps quotidià: dificultats d’encaix, escassetat i desigualtats”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum I (p. 357-430). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

.................................

HABITATGE

LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2012) Nous comportaments residencials a les llars catalanes. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 36.
Més informació

BOSCH, J. (2008). “L’habitatge a Catalunya”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005, volum II (p. 11-42). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

MIRET, P. (2007). “Comportament respecte a l'habitatge de la immigració estrangera a la ciutat de Barcelona, a partir del panel de desigualtats”. A: A. COSTAS (dir.). Llibre Blanc de l'Habitatge a Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
Més informació

MIRET, P. (2007). “Behaviour regarding foreign immigration housing in the city of Barcelona, from the panel of inequalities”. A: A. COSTAS (dir.). Llibre Blanc de l'Habitatge a Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
Més informació

TRILLA, C. i LÓPEZ, J (2005). “Els habitatges de la població catalana”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum II (p. 287-320). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

.................................

POSICIÓ ECONÒMICA

BALLESTER, R. (2010). “Implantació d’una renda familiar garantida a Catalunya i els seus efectes sobre els nivells de privació dels sectors més desafavorits”. Inèdit. Fundació Jaume Bofill.

AYLLÓN, S. i RAMOS, X (2008). “Dinàmica de la pobresa. Qui entra, qui surt i que es queda a la pobresa?”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001- 2005, volum I (p. 17-112). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

MERCADER, M i AYLLÓN, S. i RAMOS, X. (2005). “La pobresa a Catalunya: pobresa monetària i privació a Catalunya a principis del segle XXI”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum II (p. 9-158). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

.................................

SALUT

SÀNCHEZ, C. (2008). “Les desigualtats socials i la salut”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001- 2005, volum II (p. 43-70). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

SÀNCHEZ, C. (2005). “Les desigualtats socials i la salut a Catalunya”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum II (p. 159-182). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

.................................

SITUACIÓ PERSONAL I FAMILIAR

LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2012) Nous comportaments residencials a les llars catalanes. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 36.
Més informació

COSTA, J.; GIL, J. i MASCARILLA, O. (2008). “Vellesa i dependència a Catalunya: el paper de l’habitatge i el seu finançament”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005, volum II (p. 285-342). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

MIRET, P. (2008). “Convivència en parella i formació d’unions a Catalunya: homogàmia i endogàmia conjugal”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001- 2005, volum II (p. 71-132). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

PÉREZ, J., MIRET, P. i AJENJO, M. (2008). “La gent gran a Catalunya”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005, volum II (p. 181-284). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

SERRACANT, P.; FÀBREGUES, S. i PUJOL, M. (2008). “Joventut i individualització. Una comparativa intergeneracional de les desigualtats per gènere i origen social”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005, volum II (p. 181-284). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

ALMEDA, E. I MONTURIOL, J. (2005). “Famílies i llars a Catalunya”. Inèdit. Fundació Jaume Bofill.

MIRET, P. (2005). “Una visió de la joventut a Catalunya”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum II (p. 183-246). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

SÀNCHEZ, C. i QUINTANA, N. I LLÀCER, H. (2005). “Els fills: present i futur”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum II (p. 183-246). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

.................................

POSICIÓ I RELACIONS SOCIALS

Classes socials i estructura social

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2016). "Crisi, descens social i xarxes de confiança
Anàlisi longitudinal del PaD (2008-2012)". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2016). Nota de premsa: "El 30 % dels catalans han patit descens social durant la crisi entre 2008 i 2012. Anàlisi longitudinal del PaD (2008-2012)". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2016). Presentació: "Crisi, descens social i xarxes de confiança
Anàlisi longitudinal del PaD (2008- 2012)". Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2013). Crisi, desigualtats i benestar vulnerable. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 41.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2012). Crisi, trajectòries socials i educació. Anàlisi longitudinal del PaD (2003-2009). Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 79.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2011). Educació i mobilitat social a Catalunya. Actualització amb dades PaD 2009. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 71.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2011). Educació i mobilitat social a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 71.
Més informació

MARTÍNEZ, X. i MARÍN, T. (2010). Educació i ascens social a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 29.
Més informació

SERRACANT, P. i FÀBREGUES, S. i PUJOL, M. (2008). “Joventut i individualització. Una comparativa intergeneracional de les desigualtats per gènere i origen social”. A: Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001- 2005, volum II (p. 133-180). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 65.
Més informació

SÀNCHEZ, C. i QUINTANA, N. (2005). “Les classes socials a Catalunya: desigualtats en les condicions de vida dels grups socials”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum I (p. 51-214). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

Llengua

FABÀ, A. (2010).Les llengües i la cultura política dels catalans. Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 33.
Més informació

FABÀ, A. (2005). “Les llengües a Catalunya”. A: Estructura social i desigualtats a Catalunya, volum II (p. 321-406). Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, 46.
Més informació

.................................

VALORS I ACTITUDS

Cultura Política

HIERRO, MARÍA JOSÉ (2015). "Crafting identities in a multinational context: evidence from Catalonia” a Nations and Nationalism, vol. 21, núm. 3, pàg. 461-482
Més informació

RICO, G. i JENNINGS, M. KENT (2012). “ The Intergenerational Transmission of Contending Place Identities”. International Society of Political Psychology, vol. 33, Núm. 5. Oxford, USA and Victoria, Australia: Wiley Periodicals, Inc.
Més informació

HIERRO HERNÁNDEZ, M. J. (2011). “Parents and School: Agents of ‘National’ Socialization?”.Working papers, núm. 2011/266. Madrid: Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.

HIERRO HERNÁNDEZ, M. J. (2010). Canvis en la identificació nacional dels catalans. Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 32.
Més informació

Immigració

MÉNDEZ LAGO, M. (2009).L’opinió dels catalans sobre la immigració. Barcelona: Mediterrània i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes Breus, 25.
Més informació

COLECTIVO IOÉ (2008). “Trabajo sumergido, precariedad e inmigración en Catalunya. Una primera aproximación”. Madrid: Colectivo Ioé.
Més informació

MIRET, P. (2007). “Comportament respecte a l'habitatge de la immigració estrangera a la ciutat de Barcelona, a partir del panel de desigualtats”. A: A. COSTAS (dir.). Llibre Blanc de l'Habitatge a Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
Més informació

MIRET, P. (2007). “Behaviour regarding foreign immigration housing in the city of Barcelona, from the panel of inequalities”. A: A. COSTAS (dir.). Llibre Blanc de l'Habitatge a Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
Més informació